OPENINGSTIJDEN KANTOOR: Zonder afspraak op Maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.

Vacatures 0316-528454

Privacyverklaring

Louana Rijopleidingen BV, gevestigd aan de Didamseweg  86, 6901 JT te ZEVENAAR, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Louana Rijopleidingen BV
Didamseweg  86
6901 JT  ZEVENAAR
0316 528454
https://www.louana.nl

Ronald Visser is de functionaris gegevensbescherming van Louana Rijopleidingen BV, hij is te bereiken via ronald@louana.nl.

Privacyverklaring

Louana Rijopleidingen BV verwerkt alleen je persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voornaam
- Roepnaam
- Achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummers
- Geboortedatum
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt, zowel mondeling als in correspondentie
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Louana Rijopleidingen BV verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het op het opgegeven adres ophalen voor rijles
- In communicatie met het CBR voor planning examens, toetsen en rijtesten
- Het afhandelen van je betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen (bijvoorbeeld: theorieboek) bij je af te leveren
- Louana Rijopleidingen BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Louana Rijopleidingen BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor je persoonsgegevens:

- Alle persoonsgegevens worden op 31 december van het jaar waarin ze verstrekt zijn gearchiveerd, behalve als op 31 december al duidelijk is dat je ook in het volgende jaar gebruik gaat maken van onze diensten.

- Gearchiveerde persoonsgegevens zijn hierna alleen nog beschikbaar voor de belastingdienst en worden vernietigd na de wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Louana Rijopleidingen BV verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Louana Rijopleidingen BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Louana Rijopleidingen BV gebruikt op hun websites alleen technische- functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij zullen binnen ons bedrijf nooit persoonsgegevens vastleggen over ras of etnische afkomst, politieke voorkeur, godsdienst, levensovertuiging, seksuele voorkeur of geslacht.

Ons bedrijf legt geen gegevens vast van personen jonger dan 16 jaar.

Onze websites hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@louana.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Louana Rijopleidingen BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben vastgelegd in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@louana.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek .

Louana Rijopleidingen BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Louana Rijopleidingen BV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of

via info@louana.nl.

Louana Mini lesauto

TIJDELIJKE ZOMERACTIE AUTO: voordeelpakketten nu met gratis tussentijdse toets t.w.v. € 255,- en 1 theoriedagcursus  t.w.v. €100,-!

Nu ook: Online theoriepakket van PlanGo auto   Nederlands   Engels

Online Theorie Motor   bromfiets

Wij rijden in regio Doetinchem, Arnhem, Zevenaar.

Wij hanteren geen wachttijd.

 

> Naar de website